ΚορυφαίαΤοπικές ειδήσεις

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής-Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.Η συνεδρίαση που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη θα μεταδοθεί στο διαδίκτυο από τον εξής σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/channel/UCrS6DEG8FCqwPBceI4T6_bQ

Η πρόσκληση είναι η εξής

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», καθώς και σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 40/20930/31-3-2020, (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ),  163/33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 426/77233/13-11-2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/148/οικ.4600/ 16-3-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 και η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-meeting), αφού λάβετε υπόψη σας τα σχετικά έγγραφα που έχουν αναρτηθεί σε αυτήν.      

 1. Έκδοση ψηφίσματος για μηδενική ανοχή στη σεξουαλική παρενόχληση και κάθε μορφής βία.
 2. Έγκριση ή μη ίδρυσης  Καλλιτεχνικού Σχολείου Κομοτηνής.
 3. Έγκριση ή μη κατανομής χρημάτων από τους ΚΑΠ (Α΄ Κατανομή 2021), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων.
 4. Έγκριση ή μη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έτους 2020 (αριθ. 1/2021 ΑΕΠΖ).
 5. Έγκριση ή μη τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Υφαντών, Δήμου Κομοτηνής (αριθ. 2/2021 ΑΕΠΖ).
 6. Έγκριση ή μη αποδοχής αιτήματος ιδιοκτητών αγροτεμαχίων του Δήμου Κομοτηνής για ανόρυξη, χρήση και αδειοδότηση γεωτρήσεων από τον Δήμο εντός των αγροτεμαχίων τους.
 7. Διατήρηση ή μη εξωτερικής κλίμακας σε δημοτική έκταση επί της οδού Φρουρίου 17 (Ο.Τ.199).
 8. Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2021 για 3η φορά (υπ. αριθμ. 82/2021 ΑΟΕ).
 9. Έγκριση ή μη χωροθέτησης ημιυπόγειων κάδων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Κομοτηνής.                             
 10. Έγκριση ή μη αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 για 1η φορά (υπ. αριθμ. 55/2021 ΑΟΕ).
 11. Έγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Κομοτηνής, των νομικών προσώπων ΔΕΥΑΚ, ΚΕ.ΜΕ.Α., ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ. και των σχολικών επιτροπών Α’ & Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2022 και 2023.
 12. Έγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασηςμε τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α., ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤA ΕΤH 2022 και 2023.
 13. Διαπίστωση κατάλυσης τίτλου χρήσεως οικογενειακού τάφου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Back to top button