ΚορυφαίαΑυτοδιοίκηση

Με τυπικά θέματα συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής

Με τυπικά και υπηρεσιακής φύσεως θέματα συνεδριάζει ,δια τηλεδιασκέψεως ,την προσεχή Δευτέρα 31 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο της Κομοτηνής .Την συνεδρίαση μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι επιθυμούν στη σελίδα του Δήμου στο YouTube .

Η Ημερήσια Διάταξη είναι η παρακάτω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της από 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, καθώς και σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 40/20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-5-2020, 60249/22-9-2020, 426/77233/13-11-2020, την υπ.αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ.2605/11-2-2021, την υπ. αριθμ. 643/69472/24-09-2021, εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608/21.01.2022 (ΦΕΚ 155/21.01.2022 τεύχος Β’), παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 και η οποία θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-meeting), αφού λάβετε υπόψη σας τα σχετικά έγγραφα που έχουν αναρτηθεί σε αυτήν.

  1. ΄Εγκριση εισόδου – εξόδου των εγκαταστάσεων του Συλλόγου Μέριμνας Α.Με.Α. Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι» επί αγροτικής οδού στην κτηματική περιοχή Υφαντών του Δήμου Κομοτηνής.
  2. ΄Εγκριση ή μη εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Μπιζανίου στην Κομοτηνή, χωρίς δημοπρασία.
  3. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  4. ΄Εγκριση ή μη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Δ΄ τριμήνου 2021 (αριθμ. 22/2022 ΑΟΕ).
  5. ΄Εγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022 για 1η φορά (υπ΄αριθμ. 21/2022 ΑΟΕ).
  6. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου: «Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά», λόγω συνταξιοδότησης.
  7. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός δημότη με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών του Δήμου (άρθρο 32 Ν. 1080/80).
  8. Ορισμός 2 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.
  9. Μερική τροποποίηση της αριθ. 167/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δήμου Κομοτηνής με τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ Α.Ε.».
  10. ΄Εγκριση ή μη του πρακτικού 3 της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Κινητών και Ακινήτων Πραγμάτων του Δήμου Κομοτηνής της 10ης Δεκεμβρίου 2021».

                                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                    ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                        ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Back to top button