ΑυτοδιοίκησηΚορυφαία

Την επανασύσταση της δημοτικής Αστυνομίας στην Κομοτηνή συζητά σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Το θέμα της επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας που ως γνωστό είχε καταργηθεί την εποχή των μνημονίων ,συζητά κατά την σημερινή τακτική του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής .Η συνεδρίαση που λαμβάνει χώρα στο Πολυλειτουργικό στις 6 30μμ έχει στη ημερήσια διάταξη και τα παρακάτω θέματα:

 1. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Κομοτηνής, σε τμήμα του Ο.Τ.252Α, στην πλατεία Ειρήνης, προς εφαρμογή της αρ.44/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ΄αριθ. 22/2022 Α.Ε.Π.Ζ.).
 • Μερική Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κομοτηνής – Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Κομοτηνής (υπ΄αριθ. 3/2022 Α.Ε.Ε.).
 • Παραχώρηση ή μη του υπαιθρίου Αθλητικού Κέντρου ιδιοκτησίας του Δήμου Κομοτηνής περιλαμβανομένων και των εντός αυτού κλειστών στεγασμένων χώρων στο τέρμα των οδών Μαρασλή και Δημοκρατίας (υπ΄αριθ. 17/2022 Δ.Κ.Κ.).
 • Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης Γηπέδων του Δήμου Κομοτηνής σε Αθλητικά Σωματεία και Συλλόγους (υπ΄αριθ. 18/2022 Δ.Κ.Κ.).
 • Δωρεάν παραχώρηση ενός γραφείου του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Κομοτηνής στο Σύλλογο Κιζδερβενιωτών Νομού Ροδόπης και στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  e-Αιμοδότες (υπ΄αριθ. 19/2022 Δ.Κ.Κ.).
 • Δωρεάν παραχώρηση ή μη του 1ου ορόφου του πρώην Δημαρχείου Αιγείρου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης.
 • Έγκριση ή μη μερικής αναμόρφωσης του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022 για 8η φορά (υπ΄αριθμ. 323/2022 ΑΟΕ).
 • Έγκριση ή μη τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Γ΄ τριμήνου 2022 (αριθμ. 322/2022 ΑΟΕ).
 • Ρύθμιση ή μη οφειλών που αφορούν διανοίξεις.
 • Ανάθεση εργασιών τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής για το έτος 2021 σε ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές.
 • ΄Εγκριση ή μη διενέργειας της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς για τα έτη 2023 και 2024, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 12.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%.
 • Έγκριση ή μη εκκίνησης της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση σε υποψήφιους οικονομικούς φορείς, για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής και των Νομικών του Προσώπων ΔΚΕΠΠΑΚ, ΚΕΜΕΑ για τα έτη 2022 και 2023, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 34.077,98 € χωρίς Φ.Π.Α.
 • Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου για το έτος 2023, εκτιμώμενης αξίας 169.925,26 € με Φ.Π.Α. 24%.
 • Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Τακτικός Έλεγχος Πιστοποιημένων Παιδικών Χαρών για την Ασφαλή Λειτουργία τους για 2 έτη, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 107.320,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
 • ΄Εγκριση ή μη διενέργειας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων με τίτλο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ και ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2022-2023, ΤΟΥ Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2023.
 • Έγκριση ή μη διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Συντηρήσεις Αγροτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Κομοτηνής, Αιγείρου και Ν. Σιδηροχωρίου για το έτος 2023.
 • Έγκριση ή μη εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 10 στρεμμάτων στην κτηματική περιοχή Γρατινής.
 • Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων από τις παραγωγικές τάξεις για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Ηλεκτροδοτήσεις ακινήτων σε περιοχές ευθύνης Δήμου Κομοτηνής.
 • ΄Εγκριση εισόδου-εξόδου κτιρίου τριών καταστημάτων επί αγροτικής οδού στην κτηματική περιοχή Κηκιδίου του Δήμου Κομοτηνής.
 • Έγκριση εισόδου – εξόδου της μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικού ορυκτού (φυσικός ζεόλιθος) της εταιρείας ΑΥΓΗ ΕΠΕ επί αγροτικής οδού και κοινής εισόδου-εξόδου των εκκοκκιστηρίων βάμβακος της εταιρείας ΑΥΓΗ ΕΠΕ και της εταιρείας ανακύκλωσης ECO ΜΗΞΙΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ επί δημοτικής οδού στην κτηματική περιοχή Μελέτης του Δήμου Κομοτηνής.
 • Διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού Μεγάλου Δουκάτου» της Δ.Ε.Υ.Α.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (υπ΄αριθ. 23/2022 Α.Ε.Π.Ζ.).
 • Διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου και συνδέσεις οικιακών και εμπορικών πελατών στα δίκτυα χαμηλής πίεσης (4bar) στον Νομό Ροδόπης της Π.Α.Μ.-Θ» της εταιρείας ΑΒΑΞ Α.Ε. (υπ΄αριθ. 24/2022 Α.Ε.Π.Ζ.).
 • Χορήγηση ή μη συναίνεσης για την τακτοποίηση τμήματος αυθαίρετης πρόχειρης κατασκευής κατά τις διατάξεις του ν. 4178/2013  σε κοινόχρηστο-δημοτικό χώρο έμπροσθεν καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον οικισμό Φαναρίου.
Back to top button