Τοπικές ειδήσεις

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής της 25ης Φεβρουαρίου 2020

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 25 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00, σε TAKTIKH συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. ΄Εκδοση ή μη ψηφίσματος για την τροποποίηση των ρυθμίσεων του άρθρου 7 ν. 4387/2016 αναφορικά με τις προϋποθέσεις λήψης της εθνικής σύνταξης κατόπιν σχετικής πρότασης της «Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Επαναπατριζόμενων Ελλήνων-Ποντίων».
 2. ΄Εγκριση ή μη υποβολής αιτήματος τροποποίησης της πράξης με τίτλο “Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους-ενοποίηση μνημείων” με κωδικό ΟΠΣ 5007942 με την εισαγωγή νέου υποέργου με τίτλο: “Δημιουργία Πολιτιστικής Διαδρομής Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής”.
 3. με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με Κωδικό 075 (κωδ. ΟΠΣ 2309) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομίας.
 4. Επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 24/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής.
 5. Αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου, κου Κοσμά Καραϊσκου, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ και ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους (τροποποίηση της αριθμ. 345/2019 ΑΔΣ).
 6. Διενέργεια εκλογής νέων μελών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την κάλυψη κενών εδρών της Οικονομικής Επιτροπής λόγω παραίτησης των κ.Κοσμά Καραϊσκου και Κωνσταντίνου Καραϊσκου.
 7. Παροχή γνώμης για επιβολή ή μη προστίμου.
 8. ΄Εγκριση του ειδικού σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρησης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων (υπ΄αριθ. 1/2020 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής).
 9. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής” (υπ΄αριθ. 15/2020 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.ΜΕ.Α.).
 10. Πρόσληψη προσωπικού πυρασφάλειας με τετράμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής.
 11. Κατανομή χρημάτων από τους ΚΑΠ (Α΄ Κατανομή 2020), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων, καθώς και την κάλυψη των εξόδων κίνησης των Σχολικών Τροχονόμων του Δήμου μας για το Α΄ εξάμηνο 2020.
 12. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Κομοτηνής.
 13. Εκμίσθωση ή μη δημοτικού οικοπέδου εντός του οικισμού Τυχηρού για εγκατάσταση σταθμού ΟΤΕ.
 14. Εκμίσθωση ή μη δημοτικών οικοπεδικών τμημάτων ευρισκομένων εντός του ΟΤ 268δ στην Κομοτηνή για τοποθέτηση και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
 15. Σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου: “Συντηρήσεις Διδακτηρίων Α΄ Βάθμιας εκπαίδευσης 2017”.
 16. Τριμηνιαία έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου Δ’ Τριμήνου 2019 (υπ΄αριθ.  38/2020 Α.Ο.Ε.).
 17. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 για 2η φορά (υπ΄αριθ.  39/2020 Α.Ο.Ε.).
 18. ΄Ανοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού σε πιστωτικό ίδρυμα για την καταβολή της πάγιας προκαταβολής των δημοτικών κοινοτήτων και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού.
 19. Αναμόρφωση στοχοθεσίας σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 34574/5-07-2018 (υπ΄αριθ. 65/2020 Α.Ο.Ε.).
 20. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κομοτηνής (υπ΄αριθ.  3/2020 Ε.Π.Ζ.)

                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                         ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                             ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Back to top button
Close