ΑστυνομικάΚορυφαία

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στον κάθετο άξονα προς Βουλγαρία από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στον κάθετο άξονα προς Βουλγαρία από σήμερα μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου λόγω των έργων αποκατάστασης της καθίζησης στο 7ο χλμ.Η κυκλοφορία θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς οπότε οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί .

Η απόφαση του Αστυνομικού Δντη :

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

  1. Την έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον αποκλεισμό του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Κομοτηνής – Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων Α-23 (και στα δύο -2- ρεύματα κυκλοφορίας) από τον Α/Κ Κάλχα (χ.θ.4+400) έως τον Ι/Κ Νυμφαίας (χ.θ.18+100), τμήματος οδού που αστυνομεύεται από το Τ.Τ. Κομοτηνής προκειμένου να εκτελεστούν ασφαλτικές εργασίες του οδοστρώματος στο 7ο χλμ του κάθετου άξονα Α-23 το χρονικό διάστημα από 14-12-2022 έως και 16-12-2022.
  2. Κατά την διάρκεια των ανωτέρω εργασιών η κίνηση των οχημάτων από Κομοτηνή προς Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα και αντιστρόφως θα πραγματοποιείται δια μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου Α/Κ Κάλχα – Ι/Κ Καρυδιάς – οικισμός Πανδρόσου – Ι/Κ Νυμφαίας και αντίστροφα.
  3. Το ακριβές χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής και να γνωστοποιείται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.
  4. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα (τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.λ.π.) για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,της υπ’ άριθ. ΔΟΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/20-05-2011) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  5. Μετά το πέρας του συνόλου των εργασιών θα απομακρυνθεί η εργοταξιακή σήμανση και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.
  6. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π) και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.

Άρθρο 2ο

  1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την Τετάρτη 14-12-2022 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Παρασκευή 16-12-2022 και εφαρμόζονται με/από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
  2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4530/2018.
  3. Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής που έχει κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα. 
  4. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 16 και 104 του Ν. 2696/1999 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας* όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα. με το Ν. 4530/2018.
Back to top button