Τοπικές ειδήσεις

Η σύμβαση με την ΔΙΑΑΜΑΘ στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής-Όλα τα θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 27 Ιανουαρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18.15, σε TAKTIKH συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

–  Κοπή Βασιλόπιτας για το νέο έτος 2020.

 1. Αποδοχή ή μη της ένστασης κ.Ελένης Κιναλόγλου κατά της αριθ. 6/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής στα Ο.Τ. 355-371 μεταξύ του ΄Αλσους Αγίας Παρασκευής και των οδών Αδριανουπόλεως και Παρμενίωνος).
 2. ΄Εγκριση ή μη υποβολής πρότασης του Δήμου Κομοτηνής με τίτλο «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με τίτλο «Δράση 6ε.14.1: Τοπικά και ειδικά χωρικά σχέδια» στον άξονα 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων».
 3. ΄Εγκριση ή μη σύναψης σύμβασης συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στον Δήμο άνευ ανταλλάγματος για τον Δήμο.
 4. Έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) με τίτλο : “Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία – Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του”.
 5. ΄Εγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ.
 6. Εγκριση ή μη  σύναψης προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Κομοτηνής, το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής και την Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής για την υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων της Πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019″ – ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ” στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ
 7. ΄Εγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στον Δήμο Κομοτηνής, τον Δήμο Ιάσμου, τον Δήμο Αρριανών και τον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών για την υλοποίηση των Συνοδευτικών Μέτρων της Πράξης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019- Κοινωνικής Σύμπραξης Ροδόπης στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ.
 8. Τροποποίηση ή μη της υπ΄αριθ. 401/2019 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της αίτησης χρηματοδότησης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας “Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων” με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ”.
 9. Τροποποίηση ή μη της υπ΄αριθ. 61/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον καθορισμό της έδρας της Δ.Κ.Ε.Π.Π.Α.Κ..
 10. ΄Εγκριση ή μη κυκλοφοριακής ρύθμισης κατόπιν έκδοσης της υπ΄αριθ. 8511/01-07-2019 Απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.
 11. ΄Εγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη της Κομοτηνής (υπ΄αριθ. 12/2019 ΑΕΠΖ).
 12. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020 για 1η φορά (υπ΄αριθ. 15/2020 ΑΟΕ).
 13. Κατανομή χρημάτων από τους ΚΑΠ (Συμπληρωματική Κατανομή 2019), για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Σχολικών Εφορειών των Μειονοτικών Σχολείων.
 14. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου (αριθ. 13/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
 15. Εκμίσθωση ή μη δημοτικού κοινόχρηστου χώρου ευρισκόμενου επί της οδού Φιλίππου στην Κομοτηνή.
 16. Παραχώρηση ή μη της χρήσης του εσωτερικού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής.
 17. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός δημότη με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών του Δήμου (άρθρο 32 Ν.1080/80).
 18. Ορισμός Εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
 19. Συγκρότηση τριμελών γνωμοδοτικών οργάνων για την εκτέλεση των συμβάσεων (παραλαβή υλικών και γενικών εργασιών) για το έτος 2020.
 20. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Κομοτηνής και συγκεκριμένα τα 4 τμήματα: α)Τμήμα Καθαριότητας, Αποκομιδής και Ανακύκλωσης, β)Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, γ)Τμήμα Πρασίνου, δ)Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων.
 21. ΄Εγκριση ή μη της υπ΄αριθ. 1/2020 Απόφασης της Επιτροπής Χορήγησης Υποτροφιών του Δήμου Κομοτηνής.

                                     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                          

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ

Back to top button
Close