ΕλλάδαΚορυφαίαΠολιτισμός

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία από το υπουργείο πολιτισμού και αθλητισμού-2500 ευρώ για κάθε σωματείο

Δυνάμει των διατάξεων του υπ’αριθμ. ΦΕΚ 5462/τ.Β΄/10-12-2020 και της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης, γίνεται γνωστό ότι καταβάλλεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης στα ειδικώς αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, που είναι εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Ειδικότερα, το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχο σωματείο που καλλιεργεί ένα (1) άθλημα είναι 2.500,00 € (ως ποσό βάσης), το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.000,00 €, ανά κάθε επιπλέον καλλιεργούμενο άθλημα, για το οποίο έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση.

Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων που αφορούν το δικαιούχο σωματείο, αυτό θα πρέπει μέχρι 31-12-2020 να επικαιροποιήσει τα στοιχεία του. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα που θα προκύψουν από την εφαρμογή της διαδικασίας, θα μεταφερθούν στο προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. του έτους 2021 και θα διατεθούν το έτος 2021 για τον ίδιο σκοπό σε όσα δικαιούχα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία είτε δεν ολοκλήρωσαν την επικαιροποίηση των στοιχείων τους έως 31-12-2020 είτε λόγω μη ορθής δήλωσης στοιχείων.

Επίσης δυνάμει του Ν. 4761/2020 (ΦΕΚ 248/Α/13-12-2020/ άρθρο 58), οι θητείες των Διοικητικών Συμβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου των αθλητικών ενώσεων και των ομοσπονδιών, οι οποίες, βάσει του νόμου και του οικείου καταστατικού λήγουν έως την 31η.12.2020 παρατείνονται έως την 31η.3.2021, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Back to top button
Close