ΚορυφαίαΑγροτικά νέαΕλλάδαΟικονομία

Bγήκε η απόφαση για την εξισωτική του 2019 -Λίγο πριν τα Χριστούγεννα η πληρωμή

Αναρτήθηκαν οι πίνακες της εξισωτρικής για το 2019 και όλοι μπορούν να δουν το ποσό που τους αναλογεί και να κάνουν εμπροθεσμα την ένστασή τους εφόσν διαφωνούν.Το συνολικό ποσό για τη χώρα είναι περίπου 250 εκ ευρώ.Η πληρωμή της φετινής εξισωτικής ,βάσει εκτιμήσεων θα γίνει την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου την επομένη εργάσιμη δηλαδή μετά την πληρωμή της προκαταβαλοής της ενιάιας ενίσχυσης και του πρασινίσματος που πάει για τις 20 Δεκεμβρίου Παρασκευή.Ακολουθεί η απόφαση του ΓΓ…

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

 Την ένταξη των παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής στο Μέτρο 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα», για το έτος 2019, και αφορούν

α) το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές»,

β) το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» και

γ) το Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα». Στους πίνακες παραδεκτών αιτήσεων στήριξης/πληρωμής, όπως αυτοί εμφανίζονται στο ΟΠΣΑΑ, περιλαμβάνονται ο μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης της αίτησης στήριξης/πληρωμής, ο τίτλος και ο προϋπολογισμός κάθε πράξης και η επιλέξιμη έκταση. 3 / 5 Η συνολική δημόσια δαπάνη του Μέτρου 13 είναι 251.712.973,33 € (Διακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και 33 λεπτά) και αναλύεται ως εξής,

α) για το Υπομέτρο 13.1, δημόσια δαπάνη ύψους 169.663.097,81 € (Εκατόν εξήντα εννιά εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών),

β) για το Υπομέτρο 13.2, δημόσια δαπάνη ύψους 71.992.148,58 € (Εβδομήντα ενός εκατομμυρίων εννιακόσιων ενενήντα δυο χιλιάδων εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών) και γ) για το Υπομέτρο 13.3, δημόσια δαπάνη ύψους 10.057.726,94 € (Δέκα εκατομμυρίων πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών).

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ο συνολικός Π/Υ των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα στη ΣΑ 082/1 ανέρχεται σε 251.712.973,33 € (Διακόσια πενήντα ένα εκατομμύρια επτακόσιες δώδεκα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και 33 λεπτά).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ/ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 Οι δικαιούχοι του Μέτρου αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019) Απόφασης του ΥπΑΑΤ. Επιπλέον, αποδέχονται τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους σύμφωνα με τα άρθρα 111 και 112 του Καν. 1306/2013 και τα στοιχεία τους ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της ένωσης ή της χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις των Καν. (ΕΕ) 2016/679, Καν. (ΕΕ) 45/2001 και Καν. (ΕΕ) 2018/1725, όπως αυτοί ισχύουν, περί προστασίας των δεδομένων.

ΈΛΕΓΧΟΙ

Οι έλεγχοι των αιτήσεων στήριξης διενεργούνται πριν την έκδοση της παρούσας απόφασης ένταξης βάσει του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05- 2019) Απόφασης του ΥπΑΑΤ και αφορούν διοικητικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι των αιτήσεων πληρωμής διενεργούνται μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης ένταξης βάσει των άρθρων 12 και 13 της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019) Απόφασης του ΥπΑΑΤ και αφορούν διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Σε περιπτώσεις αθέτησης των όρων επιλεξιμότητας ή των δεσμεύσεων ή άλλων υποχρεώσεων των δικαιούχων επιβάλλονται οι μειώσεις/κυρώσεις του άρθρου 14 της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019) Απόφασης του ΥπΑΑΤ. 4 / 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της υπ’ αριθ. 562/93601/25-04-2019 (ΦΕΚ 1641/τ.Β΄/13-05-2019) Απόφασης του ΥπΑΑΤ και η πληρωμή θα διενεργηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. σε βάρος του Π.Δ.Ε., έτους 2019. Η παρούσα να δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ., του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και του ΠΑΑ και να γνωστοποιηθεί από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του και στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων.

Back to top button