Αγροτικά νέαΚορυφαίαΡεπορτάζΤοπικές ειδήσεις

859 τελικά οι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης για την ΠΑΜΘ-Στα 68,71 μόρια η βάση-1 στους 2 τελικά οι δικαιούχοι

Ολοκληρώθηκαν  τελικά σήμερα και τυπικά  οι σχετικές διαδικασίες  των αξιολογήσεων και αναρτήθηκαν επίσημα οι πίνακες των δικαιούχων των σχεδίων βελτίωσης για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης .Να σημειωθεί πως ο αρχικός προϋπολογισμός για το μέτρο 4.1.4 για  την Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία Θράκη  ήταν περίπου 29 εκ ευρώ ενώ με την προσθήκη της υπερδέσμευσης ,περίπου 46,5 εκ ευρώ έφτασαν τα 75,4 εκ ευρώ  ενώ για την δράση 4.1.3 εγκρίθηκαν τελικά 33 σχέδια. Οι επιλαχόντες τελικά διαμορφώνονται στους 770.

Αρα προκύπτει το συμπέρασμα ότι δικαιώθηκαν 1 στους 2 υποψηφίους που υπέβαλλαν φάκελο .Να σημειωθεί ότι η ΠΑΜΘ είναι η δεύτερη πανελλαδικά Περιφέρεια στην χώρα σε κατανομή πίσω από την Κεντρική Μακεδονία που έλαβε τελικά το ποσό των 150 εκ ευρώ.

Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ από εδώ και πέρα :

Ο υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, οφείλει να εισέρθει στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr , χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και να ανατρέξει στο «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης» στα οποία περιέχονται τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου και τυχόν ειδικοί όροι.

 Σύμφωνα με το άρθρο 23 της 13158/28-11-2017, οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους ανωτέρω πίνακες, έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 επί των ανωτέρω αποτελεσμάτων.

 Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται άπαξ και για τις δύο δράσεις, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την επομένη της έκδοσης της παρούσας. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων (ενδικοφανών προσφυγών), θα είναι από 30-01-2020 έως 02- 03-2020.

  Ειδικότερα, η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται, αρχικά ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο (σε μορφή εγγράφου pdf). Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, υποβάλλεται υπογεγραμμένο από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία, στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

 Κατά την ενδικοφανή προσφυγή ο υποψήφιος πρέπει να προσβάλει το σύνολο των στοιχείων της αξιολόγησης με τα οποία διαφωνεί (επιλεξιμότητα, βαθμολογία, άλλο), όπως αυτά εμφανίζονται στο «Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής» και στο «Έντυπο Γνωμοδότησης Αίτησης Στήριξης». Η εμφάνιση της βαθμολογίας στον πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και εμφανίζεται μόνο για το ενδεχόμενο υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής κατά του υπολογισμού της. «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» [4]

Ενδικοφανείς προσφυγές που υποβάλλονται εκτός των προβλεπομένων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές και αρχειοθετούνται χωρίς περαιτέρω εξέταση.

Εδώ η ανακοίνωση :https://www.agronews.gr/files/anatolikimakedoniathraki.pdf

Η πανελλαδική κατανομή των σχεδίων βελτίωσης μετά την υπερδέσμευση

Περιφέρεια Αρχικός Π.Υ. Πρόσκλησης Αιτούμενη Δ.Δ. Κατανομή Υπερδέσμευσης Νέος Π/Υ
Αν. Μακ. & Θράκης           28.826.000      129.239.815    46.590.691      75.416.691  
Αττικής             9.310.000          7.656.843   -1.653.157        7.656.843  
Βορείου Αιγαίου           16.560.000        80.480.888   29.658.452      46.218.452  
Δυτικής Ελλάδας           28.289.000        70.241.989   19.465.636      47.754.636  
Δυτ. Μακεδονίας           20.947.000        73.437.855   24.355.067      45.302.067  
Ηπείρου           16.291.000        36.109.521   9.195.533      25.486.533  
Θεσσαλίας           30.883.000      104.571.626   34.190.554      65.073.554  
Ιονίων Νήσων             8.414.000          4.127.068   -4.286.932        4.127.068  
Κεν. Μακεδονίας           59.530.000      250.608.378   88.657.857    148.187.857  
Κρήτης           28.289.000        55.070.381   12.426.209      40.715.209  
Νοτίου Αιγαίου             9.669.000        15.670.592   2.784.660      12.453.660  
Πελοποννήσου           31.331.000        59.172.764   12.918.213      44.249.213  
Στερεάς Ελλάδας           27.661.000        48.560.767   9.697.217      37.358.217  
Χώρα 316.000.000 934.948.487 284.000.000 600.000.000

Σάκης Αντωνίου

Back to top button
Close